Prechod na navigáciu Hlavné menu

Výsledky ŠŠI

Výsledky štátnej školskej inšpekcie

Vedenie školy Harmónia si dovoľuje informovať rodičov a širokú verejnosť , že Štátna školská inšpekcia vykonala v dňoch 25.- 28.10.2010 v Súkromnej ZŠ Harmónia komplexnú inšpekciu. Štátna školská inšpekcia vyhodnotila Súkromnú základnú školu Harmónia nasledovne, pričom ŠŠI na hodnotenie škôl/školských zariadení používa hodnotiace tieto výrazy:

veľmi dobrý – výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna úroveň
dobrý - prevaha pozitív, formálne, menej významné vecné nedostatky, nadpriemerná úroveň
priemerný - vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň
málo vyhovujúci – prevaha negatív, výrazné nedostatky, citeľne slabé miesta, podpriemerná úroveň
nevyhovujúci – výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh výchovy a vzdelávania.

Hodnotenie školy:
1. Riadenie školy : na veľmi dobrej úrovni, čo znamená mimoriadnu úroveň
2. Podmienky výchovy a vzdelávania : na veľmi dobrej úrovni, čo znamená mimoriadnu úroveň
3. Stav a úroveň vyučovania a učenia sa v jednotlivých predmetoch :
matematika : na veľmi dobrej úrovni, čo znamená mimoriadnu úroveň
slovenský jazyk a literatúra : na veľmi dobrej úrovni, čo znamená mimoriadnu úroveň
anglický jazyk : na veľmi dobrej úrovni, ŠŠI vysoko hodnotila pôsobenie zahraničných lektorov a projekt výučby , mimoriadna úroveň
vlastiveda : na dobrej úrovni, čo znamená , nadpriemernú úroveň
prírodoveda :na dobrej úrovni, čo znamená , nadpriemernú úroveň
Predmety prírodoveda a vlastiveda boli v čase inšpekcie suplované
4. Klíma školy : vzťahy medzi pedagogickými zamestnancami navzájom i vo vzťahu k vedeniu školy boli založené na vzájomnej podpore a spolupráci .

Štátna školská inšpekcia ocenila Školský vzdelávací program SZŠ Harmónia, ktorého štruktúra je vo všetkých ustanoveniach v súlade so školským zákonom č. 245/2008 a Štátnym vzdelávacím programom ISCED 1. Celá pedagogická dokumentácia bola vedená bezchybne.

ŠŠI mimoriadne ocenila skladbu a vedenie krúžkov , vybavenie školy, vysokú úroveň v1. ,2. a 4. ročníku v oblasti matematiky a slovenského jazyka, motivujúce prostredie pre žiakov a učiteľov, starostlivosť o individuálne integrovaných žiakov ,veľké množstvo mimoškolských aktivít v rámci projektov, zapájanie žiakov a ich vysoká úspešnosť vo vedomostných a športových súťažiach. K silným stránkam školy patrí zrozumiteľné sprístupňovanie poznatkov učiteľmi a ich aplikovanie v praktických činnostiach, zohľadňovanie vzdelávacích potrieb jednotlivcov, rozvíjanie aktívneho vyjadrovania žiakov, rešpektovanie osobnosti žiakov, účelné využívanie učebných pomôcok a vytváranie pozitívnej pracovnej atmosféry. Veľmi pozitívne bola hodnotená jedáleň ,skladba jedál, stolovanie a správanie našich žiakov, nakoľko sa pani inšpektorky počas celej ŠŠI v našej jedálni stravovali.

Na záver komplexnej inšpekcie inšpektorky ŠŠI doporučili SZŠ Harmónia , aby sa ďalej rozširovala, pretože má kvality pre úspešnú činnosť a rozvoj školy.

Dovoľujeme si zverejniť informáciu o mimoriadnom úspechu našej školy, akým objektívne hodnotenie štátnym kontrolným orgánom nepochybne je, za účelom korektnej informovanosti rodičov, verejnosti a šírenia dobrého mena školy a značky Škola Harmónia.

Mgr. Ľubica Horváthová
Zriaďovateľka školy


 
Výsledky ŠŠI

 


English version

3812145

Úvodná stránka