Prechod na navigáciu Hlavné menu

Školský poriadok

Vnútorný poriadok školy

 

 

 

 

                            

 

Súkromná základná škola

Batkova 2, 841 01 Bratislava

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK

 

 

 

BRATISLAVA 

 

2016 

 

 

                                                        

                                                                

 

 

Preambula

 

           Súkromná základná škola Harmónia, Batkova 2 ,841 01 Bratislava, je výberovou základnou školou, ktorú si zákonný zástupca zvolil dobrovoľne a preto je povinný riadiť sa jej pravidlami a vnútorným školským poriadkom.

            V záujme naplnenia práva na vzdelanie, škola zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu života žiakov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi, ako aj učiteľmi.

            Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu ľudských práv dieťaťa a Listinu základných práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy.

                    Z toho dôvodu ustanovuje nasledovný Školský poriadok, ktorý vychádza zo 

        zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

        niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1.  Všeobecné ustanovenia

 

Organizácia vyučovania

 

a)Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický pracovník.

 

b)Vyučovanie začína o 8.15h a končí o 14.30 h.

 

c)Školský klub začína  ráno o 7.15 h a končí o 8.00 h a popoludní začína 14.30 h a končí o 17.30 hodine.

 

Rozvrh vyučovania:

 

Prvý vyučovací blok   od 8.15 hod. – do 9.45 hodiny.

Desiatová prestávka   od 9.45 hod do 10.15 hod.

      2.   Druhý vyučovací blok   od 10.15 hod. – do 11.45 hodiny.

Pobyt vonku, obed

3.  Tretí vyučovací blok- výchovy - podľa rozvrhu jednotlivých tried, zvyčajne od 13.00

hod. do 14.30 hod.

4.   Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 7.00 hod.

5.   Ranné pedagogické dozory majú za úlohu odomykať školu  a triedy podľa potreby.

      Triedny učiteľ má povinnosť prevziať si žiakov z herne najneskôr o 8.00 hod.,  aby sa     

      žiak stihol pripraviť na vyučovanie. Škola sa zatvára o 8.30 hod., nakoľko deti nultého 

      ročníka sa schádzajú do 8.30hod. Žiak, ktorý príde po uvedenom čase bez  

      ospravedlnenia, bude evidovaný v triednej knihe.

6.   Vyučovací proces je organizovaný v učebniach a v telocvični.

7.   Každá trieda má pridelený šatňový priestor, za ktorý sú zodpovední žiaci počas celého

      školského roka. Šatne sú uzamykateľné, kľúče od šatne má každý žiak, resp. rodič.

      Povinnosťou triedneho učiteľa v dopoludňajšom vyučovaní a vychovávateľa v

      popoludňajšom vyučovaní je zabezpečiť poriadok v šatni.

Žiaci nesmú byť uvoľňovaní na nákup do bufetu v priestore mimo školy.

Cez prestávky sa žiaci zdržiavajú vo svojich triedach.

Žiak môže opustiť vymedzené priestory SZŠ a odísť do ZUŠ na krúžok,  len na základe písomného súhlasu rodičov. Pre žiakov si po dohovore s vedením ZUŠ  prídu pedagógovia. Žiaci sa z krúžkov ZUŠ do priestorov školy môžu vrátiť opäť len s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Vychovávatelia ich v ZUŠ  nepreberajú.

Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne v kancelárii riaditeľky školy. Informácie o prospechu a správaní žiaka podáva rodičom triedny učiteľ na Združení rodičov,  prípadne v rámci  osobnej konzultácie, alebo aj telefonicky, prípadne pri

osobnej návšteve počas dohodnutých stretnutí. Informácie o prospechu, dochádzke a správaní podávame prostredníctvom žiackych knižiek a zrkadielok. Informácie o práci v škole a domácich úlohách poskytujeme na webovej aplikácii bezkriedy.sk, ktorú má zriadenú každá trieda.

Všetky požiadavky voči škole/potvrdenia, žiadosti a pod./predkladá zákonný zástupca riaditeľke školy.

Škola neodporúča nosiť do školy a na vyučovanie cenné predmety, mobilné telefóny, väčšie finančné čiastky a šperky. Nosenie týchto predmetov je na vlastnú zodpovednosť rodičov a škola v prípade ich straty za vzniknutú škodu nezodpovedá.

 

     2.   Práva a povinnosti žiaka

 

Každý žiak má právo:

 

a)na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní;

b)na kvalitnú výučbu, pracovať, učiť sa a tvoriť v pokojnej atmosfére;

c)na komunikáciu s pedagógmi v duchu zásad humanity a tolerancie;

d)slušným spôsobom a vo vhodnom čase vysloviť svoj názor, požiadať učiteľa o vysvetlenie a riešenie problému, žiak má právo riešiť svoj problém aj cez vedenie školy;

e)na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomných a grafických prácach, podľa vlastného záujmu zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti (športové súťaže, tvorba a iné príspevky do školského časopisu a jeho vydávanie a iné), účasť v literárnych a iných súťažiach, zúčastňovasa školských a mimoškolských výchovno-vzdelávacích, kultúrnych a športových podujatí na reprezentáciu školy a mesta;

f)opustiť triedu, areál školy a ihrisko výlučne so súhlasom pedagóga;

g)ak žiak má vymeškaťvyučovanie pre vopred známy dôvod, má právo vyžiadaťsi

povolenie;

h)uvoľniťžiaka z poslednej vyučovacej hodiny môže povoliťpríslušný vyučujúci, z jednej vyučovacej hodiny v priebehu dňa môže povoliťtriedny učiteľ;

i)uvoľniťžiaka z jedného vyučovacieho dňa môže povoliťtriedny učiteľ žiaka;

j)uvoľnenie  žiakaz viacerých dní  povoľuje riaditeľka školy na odporúčanie triedneho učiteľa a na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu;

k)ak sa žiak zo závažných dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, má právo ospravedlniť sa pred začiatkom hodiny;

l)v oblasti dodržiavania ľudských práv  má žiak právo na kompetentný dozor zo strany pedagogických zamestnancov, na ochranu pred šikanovaním. Z dôvodu prevencie proti prejavom šikany a iných nežiaducich prejavov posilňujeme prvky demokracie v triede a v škole, vykonávame denne rannú komunitu, pýtame sa na názory a priania detí, s rešpektom ich počúvame, aby žiaci mali pocit, že v škole je vždy niekto, kto pri nich stojí a kto im v prípade potreby pomôže.

 

K povinnostiam žiaka patrí:

 

a)ak sa žiak dostaví neskôr na vyučovanie, prípadne sa nedostaví z dôvodu návštevy lekára, mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok, vážnej rodinnej udalosti alebo zlyhania plynulosti rannej dopravy, je zákonný zástupca povinný meškanie či neprítomnosť žiaka oznámiť triednemu učiteľovi alebo v kancelárii školy;

b)neprítomnosťžiaka ospravedlňuje jeho zákonný zástupca nasledovne:

-1 deň neprítomnosť na vyučovaní z rôznych dôvodov - ospravedlní triedny učiteľ;

-2-3 (príp.viac) dní neprítomnosti na vyučovaní z rôznych dôvodov – zákonný zástupca požiada písomne riaditeľku školy o súhlas;

-1-3 dni neprítomnosti na vyučovaní zo zdravotných dôvodov – ospravedlní zákonný zástupca triednemu učiteľovi;

-ak neprítomnosťžiaka trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, zákonný zástupca je povinný predložiť ospravedlnenie od lekára bezodkladne po opätovnom nástupe do školy. Dodatočne predložené ospravedlnenie nemusí triedny učiteľakceptovať;

c)V zmysle platných predpisov je škola povinná hlásiť príslušnému ÚPSVaR viac ako 15 neospravedlnených vyučovacích hodín.

d)Nad 60 neospravedlnených hodín nasleduje priestupkové konanie, nad 100 neospravedlnených hodín trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka.

e)Z uvedeného dôvodu je žiak i zákonný zástupca povinný dodržiavať presný čas začiatku vyučovania, aby sa meškaním na vyučovanie nezvyšoval počet vymeškaných hodín žiaka.

f)Pri prípadnom meškaní na vyučovanie je rodič povinný počkať s dieťaťom pred vchodom do herne na koniec komunity v danej triede, nakoľko komunita je dôležitá časť vyučovania, kde sa žiaci tematicky pripravujú na celodennú prácu.

g)žiak nemôže počas vyučovacej hodiny bez opodstatneného dôvodu opustiťtriedu. Opustiťtriedu môže len s povolením vyučujúceho;

h)v škole a na podujatiach organizovaných školou žiak dodržiava zásady bezpečnosti a

            ochrany zdravia pri práci a riadi sa pokynmi zodpovednej osoby. So zásadami BOZP a   

            PO je žiak oboznámený na začiatku školského roku a pred každou akciou;

a)osvojiť si vedomosti, zručnosti a získať návyky poskytované 1. stupňom základnej školy v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 1, pripravovať sa na tvorivú prácu;

b)osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických pracovníkov školy a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole;

c)chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať na čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí;

d)žiak je povinný počas neprítomnosti na hodine využiť pomoc spolužiakov, vyučujúceho a prebratú látku dobrať;

e)byť v škole vhodne, čisto oblečený a upravený;

f)šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami. V prípade poškodenia školského zariadenia,  pomôcok, straty učebníc alebo pracovných zošitov, je žiak prostredníctvom zákonného zástupcu povinný škodu uhradiť. Výšku úhrady určí vedenie školy;

g)cez prestávku si žiak pripraví pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu, správa sa slušne, umožní spolužiakom nerušene sa pripravovaťna nasledujúcu hodinu;

h)počas prestávok, na školských akciách a podujatiach riadiťsa pokynmi pedagogického dozoru;

i)do kancelárie riaditeľky  školy môžu vojsťžiaci v nutných prípadoch len po zaklopaní, a to v sprievode učiteľa alebo na jeho odporúčanie;

j)je povinný dodržiavaťškolský poriadok.

 

 

Žiakovi nie je dovolené:

 

a)  prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou zdraviu škodlivé látky,  

nebezpečné predmety, veci ohrozujúce život a zdravie a predmety, ktoré by mohli    rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní;

b)  manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy, šatní a ostatných priestorov  

     školy,

c)  používať nadávky a vulgárne výrazy;

d) opustiť priestory školy a školského ihriska bez vedomia pedagóga.

 

 

      3.  Vzťahy medzi rodičmi a deťmi

       Rozhodujúcu úlohu vo výchove majú rodičia. Rodičia majú byť osobným životom,  

       správaním a vzťahom k spoločnosti príkladom pre svoje dieťa.

       Rodičia zodpovedajú spoločnosti za všestranný vývoj  svojich detí. Starajú sa o ich 

       výchovu, výživu a riadia ich konanie tak, aby z nich vyrástli zdraví a uvedomelí

       občania.

       Rodičovské práva a povinnosti majú obidvaja rodičia.

 

     1. Práva a povinnosti zákonných zástupcov žiakov

      Práva

      1.  Zákonný zástupca má právo na slobodnú voľbu školy .

      2.  Vyberá pre  svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a  

           vzdelávanie v súlade so zákonom, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu,  

           záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej

           príslušnosti.

      3.  Zákonný zástupca má právo na vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie.

      4.  Zákonný zástupca dieťaťa  má právo:

  a)  žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole a v ŠKD  poskytovali deťom a          

       žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním

       sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania  podľa ŠVP a v súlade so

       školským zákonom;

      b)  oboznámiť sa so Školským vzdelávacím programom a s Výchovno–vzdelávacím 

           programom ŠKD a so Školským poriadkom;          

      c)  byť informovaný o výchovno–vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa;

      d)  na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa;

      e)  zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy;

      f)  vyjadrovať sa k výchovno–vzdelávaciemu programu školy;

      g)  byť prítomní na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom

           súhlase riaditeľky školy;

      5.  Pri pochybnostiach o správnosti hodnotenia prospechu a správania žiadať nápravu,

           pričom je potrebné zachovávať princíp hierarchie: príslušný vyučujúci, triedny učiteľ,

           pedagogická riaditeľka školy, zriaďovateľka školy , ŠŠI.

      6.  Vo výnimočných prípadoch požiadať o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania nasledovne:

           z 1 vyučovacej hod. – príslušného vyučujúceho, z 1 – 3 dní triedneho učiteľa, z 3

           a viac dní – riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti.

      7. Zákonný zástupca má právo zúčastniť sa na vyučovaní  jednotlivých vyučovacích                      

          predmetov s predchádzajúcim súhlasom vyučujúceho predmetu a riaditeľky školy.

      8. Zákonný zástupca má právo podávať podnety a sťažnosti na zlepšenie výchovno-

          vzdelávacieho procesu.

      9. Zákonný zástupca má právo na integrovanie svojho dieťaťa a teda o individuálny

          prístup vo výchove a vzdelávaní.

    10.  Zákonný zástupca má právo na vyriešenie podnetov, sťažností .

    11. Zákonný zástupca má právo požiadať riaditeľa školy o  odklad povinnej školskej  

          dochádzky, o predčasné zaškolenie svojho dieťaťa v prípade, že predloží riaditeľovi

          školy žiadosť,  odporúčania psychológa a detského lekára v zmysle platného školského  

          zákona.

 

 

Povinnosti

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

1.  Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na

     plnenie školských povinností.

2.  Dodržiavať podmienky výchovno – vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené

     školským poriadkom.

3.  Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno –

     vzdelávacie potreby.

4.  Informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho

     dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by

     mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.

5.  Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

6.  Nerušiť vyučovací proces, vo výnimočných prípadoch navštíviť  svoje dieťa po  

     predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

7.  Informovať triedneho učiteľa o vážnych rodinných a zdravotných problémoch, ktoré

     môžu ovplyvniť výkon žiaka na vyučovaní a jeho zaangažovanosť na vyučovaní.

8.  Starostlivo a zodpovedne zvážiť mieru svojich požiadaviek na úspešnosť svojho

     dieťaťa.

9.  Zúčastňovať sa pravidelne triednych RZ.

10.Pravidelne kontrolovať žiacku knižku dieťaťa, zrkadielko  a domácu prípravu.

11.Nedovoliť svojmu dieťaťu nosiť cenné veci do školy.

12.Dbať o vhodnú úpravu zovňajšku svojho dieťaťa.

13.Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej

     dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas.

Dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní – postupuje v súlade s bodom

2, písm. b školského poriadku.

     Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä

     choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne  

     nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných

     dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo

     žiaka na súťažiach.

15. Zákonný zástupca poskytuje škole potrebné údaje o svojom dieťati.

16. Dbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa.

17. Vedie svoje dieťa k dodržiavaniu školského poriadku a iných daných pravidiel školy.

18. Zabezpečuje množstvo školských potrieb nevyhnutných pre riadny priebeh

      vzdelávacieho procesu.

19. Zákonný zástupca je povinný platiť škole riadne a včas príspevok pozostávajúci zo

      zápisného,  školného a z príspevku na stravu a to  v termíne stanovenom školou.

20. Zákonný zástupca je povinný dodržiavať zmluvu o štúdiu.

 

      4.   Výchovné opatrenia

 

    Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia:

 

1.Pochvala triednym učiteľom

-za výborný prospech  ( do 1,5)

-za najviac 10 ( ospravedlnených ) vymeškaných hodín podľa individuálneho posúdenia triedneho učiteľa

-za reprezentáciu triedy

-za príkladné slušné správanie a utváranie dobrých vzťahov v triede, príkladný vzťah v škole.

 

2.Pochvala riaditeľom školy

-za výborný prospech

-za vzornú dochádzku 0 ( nula ) vymeškaných hodín

-za úspešnú reprezentáciu školy

-za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou inštitúciou alebo osobou.

 

3.Napomenutie triednym učiteľom

             -       za jednorazové porušenie vnútorného poriadku

                  -       neskorý príchod na vyučovanie

-       zápis v triednej knihe

-       neprezúvanie sa v priestoroch školy

-       neplnenie si povinností úloh dňa

-       neúmyselné nevhodné správanie sa voči učiteľom a zamestnancom školy

-       iné, menej závažné priestupky, podľa posúdenia triednym učiteľom,    

                     vyučujúcim, alebo žiackym kolektívom.

 

4.Pokarhanie triednym učiteľom

-za 2 a menej  hodín neospravedlnenej absencie

za opakujúce sa priestupky v bode 3.

 

5.Pokarhanie riaditeľom školy

-za 3 hodiny a viac neospravedlnenej absencie

-za podvádzanie

-za opakujúce sa nevhodné správanie voči pedagógom , zamestnancom školy

a spolužiakom

-za bezdôvodné opustenie areálu školy a ihriska v ŠKD.

      

6.Zníženie známky zo správania na stupeň 2( uspokojivé)

-za 5 až 10 hodín  neospravedlnenej dochádzky

-za prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a veci rozptyľujúce pozornosť žiakov na vyučovaní

-za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy,

-za úmyselné poškodenie školského zariadenia alebo pomôcok

 

7.Zníženie známky zo správania na stupeň 3( menej uspokojivé)   

a podmienečné vylúčenie zo školy

-za závažné priestupky v bode č. 6.

-za krádež

-za fyzické napadnutie a úmyselné ublíženie na zdraví

-za šikanovanie a vydieranie

-za vandalizmus

-za také správanie, ktorým by bola ohrozená výchova ostatných žiakov.

 

 

       Každé porušenie bodu VPŠ je priestupkom a výchovným problémom žiaka. Vyučujúci, pri ktorom sa žiak priestupku dopustil, oznámi žiaka triednemu učiteľovi. Pri opakovaných priestupkoch písomne pozýva triedny učiteľ rodičov žiaka k riešeniu výchovných problémov. Ak sa žiak opakovane dopúšťa priestupkov, je predvolaný pred vedenie školy spolu s rodičmi.

Správanie žiaka sa klasifikuje podľa platných smerníc MŠ SR na hodnotenie a klasifikáciu žiakov. Pri opakovanom porušovaní VŠP škola môže vypovedať Zmluvu o štúdiu podľa Čl. 6 predmetnej zmluvy.

         

Neprítomnosť žiaka je rodič povinný oznámiť do 24 hodín. V prípade nevyhnutnosti môže žiaka uvoľniť z vyučovania na 1 deň triedny učiteľ. Na viac dní uvoľňuje iba riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti rodičov.

Ak žiak potrebuje opustiť budovu školy počas dňa, musí ho vyzdvihnúť rodič.

Iný dospelý môže žiaka vyzdvihnúť  len na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu.

 

5.Ochrana pedagogických a odborných zamestnancov

 

Právny poriadok poskytuje pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi všeobecnú aj osobitú ochranu pre útokmi, ktoré sú priestupkami, trestnými činmi alebo zásahmi do jeho práva na ochranu osobitosti a jej prejavov a nastanú počas výkonu pedagogickej alebo odbornej činnosti alebo v súvislosti s ním. Potenciálnym útočníkom môže byť najmä:

a) zákonný zástupca alebo iná blízka osoba dieťaťa/žiaka,

b) dieťa/žiak (ktorého právna zodpovednosť je obmedzená alebo úplne vylúčená),

c) iný pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec,

d) skupina osôb.

 

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec má ako každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Trestá sa vydieranie, nátlak, ublíženie na zdraví, porušovanie domovej slobody, obmedzovanie osobnej slobody, úmyselné narušovanie občianskeho spolunažívania, hrubé správanie, ohováranie na verejnosti.

 

 

 

 

 

6.  Zásady správania žiakov

 

     1.  Oslovenie, pozdravy a komunikácia

 

1)Žiaci oslovujú pracovníkov školy: pani riaditeľka, pani učiteľka a pani kuchárka...

2)Žiaci môžu  oslovovať pedagógov s ich súhlasom menom. Pokiaľ žiak

       nedodržiava  ŠVP, nespráva sa k vyučujúcim s patričnou úctou, bude mu toto  

       privilégium odňaté, následne musí vyučujúcemu vykať a oslovovať ho pán učiteľ, pani

       učiteľka....

    3)    Žiaci zdravia  pozdravom ,, Dobré ráno“ , ,, Dobrý deň“, „Dovidenia“.

           V priebehu vyučovacieho dňa pri viacnásobnom stretnutí pracovníka školy, zdravia iba

            pri prvom stretnutí.

     4)    Žiaci sa správajú ku  sebe navzájom priateľsky, oslovujú sa menami.

     5)    Nepoužívajú vulgárne výrazy a nebijú sa.

     6)    Vysmievanie, urážanie,  nadradenosť, podceňovanie a fyzické ubližovanie

            spolužiakovi

            sa považuje za šikanovanie.

     7)    Každá urážajúca komunikácia medzi spolužiakmi i za neprítomnosti učiteľa sa

             považuje za porušenie ŠP.

 

 

     2. Príchod žiakov do školy

     1)   Žiaci prichádzajú najmenej 15 minút pred začiatkom vyučovania.                                                                    

           Budova školy sa otvára o 7.00 hod.- hlavný vchod školy, škola o 7.15hod.

           Rodičia privedú deti len po vstup do herne. Do tried idú deti bez sprievodu rodiča, 

           výnimku majú žiaci 0. a 1.ročníka.

     2)   Pred vstupom do  dolných priestorov si žiaci dôkladne očistia obuv, v šatni sa

           prezujú do zdravotne vyhovujúcich prezuviek.

     3)   Na koberec žiaci v žiadnom prípade nevstupujú v topánkach.

     4)   Každý žiak sa na začiatku školského roka oboznámi s možnosťou odkladania

     vecí v šatni.

     5)   Mobilné telefóny neodporúčame nosiť do školy, v prípade  opakovaného 

     porušenia odporúčania, bude vydaný úplný zákaz nosenia mobilných telefónov.

     Škola za stratu telefónu  a poškodenie mobilného telefónu nezodpovedá.

           

3.  Správanie žiakov počas vyučovania

      1)  Žiak prichádza na vyučovanie  a všetky školské akcie včas, riadne pripravený so

           všetkými učebnými  a školskými pomôckami. Veci, potrebné na vyučovanie má na   

           lavici, ostatné veci má uložené vo svojej poličke.

      2)  Žiak nosí do školy iba tie veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na  vyučovanie. Nenosí do  

           školy také predmety, ktoré by narúšali pozornosť spolužiakov, vyučovanie a výchovu  

           žiakov.

3)  Za opakované narušovanie vyučovania, môže učiteľ priviesť žiaka na pohovor

     k  riaditeľke školy, rodičia budú písomne informovaní.

 

Správanie žiakov počas ŠVP

1)Žiak sa správa v ŠVP slušne, rešpektuje pravidlá a pokyny vyučujúcich.

2)Dbá na dodržiavanie pravidiel bezpečnosti pri pohybe na cestných komunikáciách.

3)Dbá na svoje veci, oblečenie a batožinu počas celého pobytu v ŠVP.

4)Ak si žiak do ŠVP zoberie cenné veci ako mobilný telefón, elektronické zariadenia a pod., berie si ich na zodpovednosť rodičov, škola za ne nezodpovedá.

5)Do ŠVP budeme vyberať a ŠVP sa zúčastnia len tí žiaci, ktorí majú osvojené sebaobslužné práce.

 

       5.  Správanie žiakov cez prestávky

1)Počas prestávky sa žiak správa pokojne, nevyrušuje hlučným správaním, nebehá po  

triede ani chodbe.

2)Areál školy využíva na prestávku, ktorá slúži na vybehanie, uvoľnenie, vždy iba za

prítomnosti pedagóga.

3)V priestoroch školy udržiava poriadok. Odpadky odkladá do koša.

4)Počas prestávky na desiatu si vyberie podložku, umyje si ruky.

5)Po skončení desiatej umyje podložku a uloží na miesto. 

 

 6.  Odchod žiakov zo školy

       1) Po skončení vyučovania žiaci pod dohľadom pedagóga sú povinní skontrolovať 

           čistotu triedy podľa úloh dňa. Zodpovedný je pedagóg, ktorého povinnosťou je  

           dohliadnuť aj na poriadok v poličkách a v laviciach.

       2) Na konci týždňa podľa Programu školy urobia veľký poriadok triedy .

       3) Upratuje sa aj didaktický materiál, kedy je povinnosť pedagóga dohliadnuť na                                                                 

            správne uloženie materiálu .

       4)  Žiak môže opustiť budovu školy, alebo areál ihriska iba ak si ho preberie

            zákonný  zástupca osobne od pedagóga.

        5) Iná osoba môže prebrať žiaka iba na základe písomného splnomocnenia, je  

            uvedená v prihláške školy, alebo v dokumentácii ŠKD .

        6) Na  krúžky do ZUŠ  Eugena Suchoňa  môžu odísť žiaci  iba na základe písomného 

      súhlasu rodičov. Z krúžkov si vyzdvihujú deti rodičia. Škola nepreberá zodpovednosť  

      za pohyb detí po budove a areáli školy po skončení krúžkov.

  7) Žiak môže odísť zo školy najskôr po 14.30hod., kedy končí vyučovanie. V čase

      vyučovania je vstup do priestorov herne uzatvorený a rodičia si svoje deti nevyžiadajú  

      skôr ako po 14.30h.

         8) Žiak pri odchode zo šatne má povinnosť uložiť svoje veci do skrinky a skrinku

            uzamknúť.

         9) Žiak odchádza s ŠKD najneskôr do 17.30hod. Za oneskorené vyzdvihnutie dieťaťa  

            bez predchádzajúceho oznámenia, sa  od zákonného zástupcu  účtuje 20,-€ za každú

            začatú ½ hodinu.

 

 

   7.  Dochádzka žiakov do školy

1)Žiak dochádza do školy na vyučovanie a podujatia školy pravidelne a načas.

2)Vyučovanie a podujatia môže  žiak vymeškať len pre vážnu chorobu, vážnu       

    udalosť v rodine, pre nepredvídané dopravné pomery a poveternostnú situáciu.

3)Zúčastňovať sa na rekreačnom pobyte doma alebo v zahraničí mimo prázdnin môže

    iba v ojedinelých prípadoch s predchádzajúcim súhlasom školy.

4)Ak žiak mieni vymeškať vyučovaciu hodinu pre vopred známy dôvod, je povinný

    rodič oznámiť to ihneď.

5)Ak žiak vymešká  v jednom polroku viac ako 25% z plánovaného počtu hodín, na

    základe rozhodnutia školy vykoná doplnkové skúšky.

6)Ak má žiak dlhodobo zdravotné alebo iné závažné problémy,  môže rodič požiadať

    o individuálny študijný plán písomnou formou.

 

8.  Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka

1)Žiak vykoná komisionálnu skúšku v týchto prípadoch:

•keď koná rozdielovú skúšku,

•keď je skúšaný v náhradnom termíne,

•keď  zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka,

•na základe rozhodnutia riaditeľstva školy, keď žiak zamešká v jednom polroku viac

ako 25%  z plánovaného počtu hodín

2)Žiak, ktorý nepríde na  opravnú alebo komisionálnu skúšku bez závažných príčin sa klasifikuje z daného predmetu stupňom nedostatočný.

3)Opravnú alebo komisionálnu skúšku nemôže vykonať žiak ktorý je v čase vykonania skúšky chorý.

4)Ak žiak neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku, prípadne neprospel z viac ako  dvoch predmetov, riaditeľ školy povolí opakovať ročník.

5)K žiadosti sa vyjadruje jeho zákonný zástupca.

 

9. Slabé študijné výsledky

1)  Dosahovanie slabých vyučovacích výsledkov bude predmetom riešenia.

 

10. Informovanie rodičov o výsledkoch

1)  Rodičia, prípadne zákonní zástupcovia žiaka budú pravidelne minimálne 4x ročne,     

     podľa potreby aj viackrát informovaní o výchovno-vzdelávacích  výsledkoch žiaka.

      2)  Osobné konzultačné hodiny s triednym učiteľom si dohodnú rodičia osobne.

 

Školský  poriadok zo dňa  30.8.2011 vstupuje do platnosti dňa  1.9.2011.

Reevidovaný Školský poriadok vstupuje do platnosti 2.9.2015.

Reevidovaný Školský poriadok vstupuje do platnosti 5.9.2016.       

 

 

 

Bratislava 5.9. 2016

 

                                                                                Mgr. Jarmila Kavická

                                                                                                                                                                                                               riaditeľka

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


English version

3814188

Úvodná stránka