Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2

Úvod

Vitajte v Súkromnej  základnej  škole  Harmónia s otvorením prípravného ročníka. Nech sú vám nasledovné informácie o škole užitočné a nech splnia vaše očakávania.

SZŠ Harmónia  sa od  svojho založenia v roku  2004  stala  vzdelávacou  inštitúciou v akademickej i sociálnej oblasti vďaka princípom, na ktorých stoja jej základy a plnenie ktorých je nevyhnutné pre žiakov, pedagógov i pre rodičov. Prioritou školy je príprava jej absolventov na štúdium na osemročných gymnáziách.

Škola je akreditovaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Prednosť školy
Škola Harmónia je dvojjazyčná slovensko - anglická škola s plánovaným ukončením
medzinárodných certifikátov z anglického jazyka a príprav na osemročné gymnáziá.

 

V Bratislave existuje niekoľko škôl, ktoré sa špecifikujú na jazyky, ako i niekoľko medzinárodných škôl. Ich školné je však niekoľkonásobne vyššie a žiak na týchto školách stratí kontakt so slovenským prostredím, kultúrou a vzdelaním.Harmónia však učí slovenské reálie a slovenskú kultúru, slovenský jazyk tu nie je voliteľný predmet. Žiaci i rodičia si tak zachovávajú slobodu rozhodnutia pre medzinárodné štúdium alebo štúdium na ľubovolnom slovenskom gymnáziu.Nepotláča sa tak materinský jazyk. Avšak dnes, kedy je dôležité ovládať nielen materinský jazyk, ale tak isto aj cudzie jazyky, prelína sa vyučovanie s ďalším jazykom, t.j. angličtinou. Žiaci prirodzene prechádzajú zo slovenčiny do angličtiny a opačne, prirodzene sa učia rozmýšľať v oboch jazykoch.
Škola Harmónia pritom využíva všetky osvedčené pedagogické postupy, učebné plány, pravidlá a know-how.

 

- kvalitní žiaci - študenti / Harmónia má prepracované a úplne trasparentné vlastné prijímacie pohovory, prebytok je do prípravného a 1, ročníka okolo 2:1/
SZŠ Harmónia je dôsledná vzhľadom k prospechu a výsledkov štúdia.
- odborný a ľudsky kvalitný pedagogický zbor / dôvera vedenia školy v učiteľov, oceňujeme ich prácu nad rámec povinností./
- rodinné prostredie a atmosféra / Harmónia je rodinný typ školy s rušným životom a vzťahmi naprieč všetkými triedami, s množstvom školských a mimoškolských aktivít a ich pevné miesto v kalendári, interné krúžky pod vedením našich učiľov, ako i na návrh rodičov dokážeme zriadiť aj externé krúžky. Tieto sú však spoplatnené.
- rešpekt k individualite žiaka, každý žiak má možnosť vyniknúť v oblastiach, ktoré ho zaujímajú, neočakávame, že žiak bude excelovať vo všetkých predmetoch.
- systém hodnotenia / prípravný - 2. ročník slovné hodnotenie, od 3. ročníka známková škála/
- žiaci dodržiavajú pravidlá / jednoznačný systém prípadných sankcií/
- ústretovosť, vzájomná úcta, rešpekt, tolerancia, dôvera vo vzťahoch riaditeľ- učitelia - žiaci a to obojstranne / profesionálna zdvorilosť, etický kódex učiteľa, dodržiavanie všetkých práv a povinností žiaka
- komunikácia s rodičmi / osobne, e-mailom,, priama rýchla komunikácia, problémy riešime promptne
- papierovanie, len pokiaľ je nariadené štátom, inak pracujeme flexibilne
- vedenie aj ďalší zamestnanci školy sú dostupní bez formálnych bariér
- k rodičom sa správame ústretovo, avšak s požiadavkou rešpektovania pravidiel
školy, ku žiakom sa chováme pedagogicky
- skúšky a náročnosť sú rozdelené počas štúdia
- škola začína 8:15 z dôvodu kľudného príchodu do školy nie v každodennom
strese

 

- Harmónia je neštátna základná škola, jej poslaním je pripraviť žiakov k plnohodnotnému uplatneniu sa na osemročných gymnáziách a poskytnúť im podmienky pre všestranný a vyvážený rozvoj ich osobnosti. 90% žiakov pokračuje štúdiom na gymnáziách.
- Cieľom školy je vytvriť čo možno najlepšie podmienky pre rozvoj ich osobnosti. Škola presadzuje samostatnosť žiakov pri štúdiu a úmyselne na nich presúva s rastúcim vekom zodpovednosť za študijné výsledky. Aj v ďalších oblastiach školského života sa škola snaží predovšetkým vytvárať príležitosti pre rozvoj pocitu zodpovednosti žiakov, ich cieľavedomosti, slušnosti a ohľaduplnosti.
Sme vedení presvedčením, že najefektívnejšou cestou k dosiahnutiu všeobecných výchovno - vzdelávacích cieľov, je vlastná opakovaná skúsenosť žiakov.
- Harmónia je školou poskytujúca všeobecné vzdelanie, v učebnom pláne je kladený veľký dôraz na vyváženosť humanitných a prírodovedných predmetov. Na druhú stranu škola vytvára priestor pre možnosť vlastného výberu a orientácie v oblasti, v ktorej chce vyniknúť.

 

Štipendiá a školné
Zriaďovateľka školy od šk. roka 2013/2014 udeľuje štipendiá pre nadaných žiakov z rodín, ktorých finančná situácia neumožňuje hradiť školné v plnej výške.
Štipendium je nenárokové a je pridelené na základe individuálneho posúdenia žiadosti, zriaďovateľka prihliada k preukázateľným príjmom a majetku žiadateľa.
Žiadosť na štipendium sa dáva spolu s prihláškou.Používanie kvalitných pomôcok, starostlivo skoncipovaná učebná osnova, jazyková príprava od 0. ročníka, moderná počítačová učebňa, nízky počet žiakov v triedach ako aj pravidlá sociálnych zručností sú atribútmi celkového dôrazu na výborné akademické i charakterové vlastnosti žiakov.
Priateľské prostredie v zrekonštruovaných priestoroch školy čaká aj na vás.

 

Radi vás privítame a odpovieme vám na ďalšie otázky.


Mgr. Ľubica Horváthová
zriaďovateľka SZŠ Harmónia


 

dnes je: 22.7.2017

meniny má: Magdaléna

podrobný kalendár


English version

3658241

Úvodná stránka