Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2

Zriaďovacia listina

Zriad'ovacia listina
Súkromnej základnej školy 1.- 4. ročník

V zmysle § 15 ods. 3 písm. a}, b), § 16 ods. 6, § 19, § 22, zákona č. 596/2003 o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve, § 2 a § 24 zákona č. 279/93 o školských zariadeniach a zákona číslo 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

 
zriad'ovateľ, Ľubica Nerádová, bytom Sadová 15, 900 51 Zohor

 
                                                               zriad'uje príspevkovú organizáciu 
                                                              s názvom
 
                                            
Súkromná základná škola 1. - 4. ročník 
                                                   Batkova 2, 841 01 Bratislava
IČO:  30 849 012


Č. účtu : 262 3701777/1100

Miesto pôsobenia : Batkova 2, 84101 Bratislava

 

 

Jazyk: slovenský

Právna forma : príspevková organizácia

Spôsob financovania : zo štátneho rozpočtu, z kapitoly Ministerstva školstva Slovenskej republiky, v zmysle zákona 597/ 2003, najmä: § 1 ods. 3, ods. 6 b), § 2 ods. 2

a) prostriedky zo štátneho rozpočtu v kapitole ministerstva,
b) príspevky od rodičov, alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnost', na úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie,
c) príspevky a dary,
d} iné zdroje podľa osobitného predpisu,

§3ods.2b), § 6

Dátum zriadenia :1.9.2004

Zaradené do siete škôl a školských zariadení SR: Rozhodnutím Ministerstva školstva SR zo dňa 2.2.2004, 11748 /2003 - 096 s účinnost'ou od 1.9.2004
a rozhodnutím so zmenou v sieti č. CD-2004-14761130485-1:096 s termínom začatia 1.9.2004.

 

Cieľ a rozsah činnosti:
- Cieľom Súkromnej základnej školy je vytvoriť tzv. dobrú školu s tvorivým pracovným kolektívom a dosiahnutie optimálneho royvoja osobnosti dieťaťa.
- Súkromná základná škola Harmónia si za hlavný cieľ kladie vychovávať všeobecne vzdelané deti s veľmi dobrou znalosťou jazykov a výbornými vedomosťami a tým ich pripraviť na štúdium akého-koľvek osemročného všeobecného gymnázia.
- Vyučovacím jazykom bude jazyk slovenský.

 
Štatutárny orgán:
Štatutárnym orgánom Súkromnej základnej školy Harmónia je riaditeľ školy, ktorý je oprávnený konať v mene školy vo všetkých veciach samostatne. Riaditeľ školy ustanovuje zástupcov školy.

 

 

 

Forma hospodárenia:
Financovanie školy bude zložené tak, ako je uvedené v odstavci Spôsob financovania. Škola bude hospodáriť s vlastným a zvereným majetkom. Hodnota hmotného a nehmotného majetku bude vyčíslená v dodatku k zriaďovacej listine.

 


V Bratislave dňa 31.8.2004

 

 

 

 

 

 

 

Zriaďovateľ Súkromnej základnej školy:
Mgr. Ľubica Nerádová

 


 

Rozhodnutie Ministerstva školstva SR

Zaradenie do siete škôl
 zaradenie do siete.jpg (238.3 kB) (238.3 kB)

 

dnes je: 22.7.2017

meniny má: Magdaléna

podrobný kalendár


English version

3658249

Úvodná stránka