Charakteristika vyučovacieho procesu

vyucovanieProjekt školy bol vypracovaný na základe Integrovaného tematického vyučovania. Škola využíva učebný plán s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka a jeho integráciou do výpočtovej techniky. Anglický jazyk sa vyučuje od 0. ročníka.

Žiaci sa v špeciálnej počítačovej učebni učia používať výpočtovú a kancelársku techniku: MS OFFICE, internet, e-mail, xerox.

V škole nezvoní, deti sa učia v tzv. blokoch. Ich dĺžku si určuje učiteľ na základe náročnosti preberanej témy  alebo projektu.

Vyučovanie prebieha formou tematických blokov, v rámci ktorých sa dopoludnia vyučujú hlavné predmety a popoludní výchovy.

V tematických blokoch sa vyučuje podľa celoročnej témy, ktorá je rozdelená na mesačné a týždenné témy. Do hlavnej témy sú integrované všetky predmety. Napr. mesačná téma Na prírodnom kolotoči má týždennú tému Stromy. Deti získavajú vedomosti z environmentálnej pedagogiky na vedách, v rámci čítania si čítajú príbehy o stromoch, počas pracovného vyučovania si vysadia stromčeky, o ktoré sa starajú. Na slohu píšu Opis dňa, kedy strom zasadili. V rámci matematiky riešia príklady s podobnou tematikou.

Žiak je počas prvých troch rokov hodnotený verbálne dvakrát za rok. V treťom a štvrtom ročníku je hodnotený aj známkami z dôvodu intenzívnejšej prípravy na prechod na gymnázium. Pri hodnotení nedávame dôraz na chyby, ale na pokrok. Chyby sú len spätnou informačnou väzbou pre žiaka a učiteľa.

Vo vyučovacom procese kladieme dôraz na účelnosť, porozumenie, logické myslenie a pochopenie problematiky. Učíme deti formulovať myšlienky, nápady, názory, nesúhlasy a zároveň prijímať názory okolia. Žiaci sa aktívne podieľajú na organizácii a tvorbe svojho prostredia a aj výchovno-vzdelávacieho procesu.

Počas vyučovania rozvíjame umenie komunikácie dramatickou výchovou, diskusnými debatami na spoločensky aktuálne témy a zapájaním žiakov do prezentácie školy.

Pripravujeme časopis s pôvodnými básňami, poviedkami, kresbami, hádankami a zaujímavými témami zo slovenského, anglického jazyka a z matematiky.

Prezentovaná filozofia, tvorená zásadami a veľkou tvorivosťou učiteľa vymedzuje rozhodujúce pravidlá pri riadení triedy. Žiaci a učitelia si vzájomne vytvárajú vzťahy, ktoré podnecujú ich napredovanie pri prekonávaní prekážok tvorivého myslenia a konania. Prínosom takéhoto učenia je umenie spájania a hľadania súvislostí medzi poznatkami z jednotlivých predmetov. Toto umenie prebúdza hlad po vedomostiach.


 


English version

4102534

Úvodná stránka