Prípravný 0. ročník

Prípravný 0. ročník

Koncepcia, výučba a náplň ITV prípravky má na škole Harmónia veľmi úspešné 10ročné obdobie. Zriaďovateľka a riaditeľka školy Mgr. Ľubica Nerádová tzv. nultý ročník založila a odskúšala si už pred 16 rokmi.

Na rozdiel od predškolských ročníkov v materských školách v 0. ročníku vyučujú elementaristky - kvalifikované učiteľky pre 1. stupeň ZŠ, ktoré si deti vedú ešte v 1.a 2. ročníku. Malí nulťáčikovia sa zúčastňujú na všetkých podujatiach a aktivitách školy, naučia sa koexistovať so staršími deťmi a prechod do 1. ročníka je potom len prirodzené pokračovanie zaujímavého a bezstresového školského života, školské prostredie a režim školského dňa už predsa dôverne poznajú. Vyučovanie v tomto ročníku sa zameriava na výchovné a vzdelávacie pôsobenie s akceleračnými stimulačnými programami a cvičeniami, s možnosťou plnenia osnov pre 1. ročník ZŠ.

Výsledkom je sebavedomý človiečik vybavený mnohými sociálnymi zručnosťami, školsky zrelý, ovládajúci jazykovú zložku, výborné základy matematiky, vied a anglického jazyka. Deti sa naučia prezentovať, sú smelé,neboja sa odprezentovať v anglickom jazyku. To, čo sa má posilniť, sa posilní. Nástup do 1. ročníka je preňho samozrejmosťou, nie stresom, veď už vie, ako to v škole chodí.
Prípravka je vhodná pre deti 5 - 6 ročné, výnimočne mladšie nadané deti s odporúčaním z PPP. Je plne vyhovujúci pre deti, ktoré sa v škôlke nudia a vedomostne sa neposúvajú, pre deti s odloženou školskou dochádzkou, ktoré nebudú brzdené, ale pôjdu vedomostne dopredu, emocionálne a sociálne dozrejú a pritom si zachovajú ešte rok detstva.


Zápis do 0. ročníka je vždy v danom šk. roku od marca daného roku do konca júna.
Prihlášky do 0. ročníka sa môžu zasielať od septembra daného šk. roku.
Adaptačné dni, kedy si dieťa pozveme na poldeň, prípadne celý deň /závisí od dohody s rodičmi/absolvujú deti od marca daného šk.roku.

Školné v 0. ročníku je 260 Eur mesačne / v školnom je zahrnutá strava, pomôcky, krúžky v rámci školy./

 


 


English version

4102529

Úvodná stránka